logo
 
شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان مازندران
 
  ورود درباره ما گالری تصاویر تماس با ما آرشیو اخبار معرفی مدیران صفحه اصلی
 
 
سازمان خصوصی سازی
آموزش بورس در20 دقیقه
ده نکته ای که هر سهامدار باید بداند
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
انواع هفتگانه ریسک


 

3-اسا سنامه شركت كارگزاري سهام عدالت

تصويبنامه شماره 106564/ت 36254ﻫ  مورخ   1/9/1385 

  
هيات وزيران در جلسه مورخ21/8/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با توجه به انتقال صددرصد سهام شركت كارگزاري صبا به وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب قسمت اخير ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه اصلاحي شركت ياد شده را به استناد بند «ي» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه با تغيير عنوان، تحت عنوان اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:

 

اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)

بخش اول- كليات
 ماده 1- " شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)" كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي شود. تابعيت شركت ايراني است.
ماده2- هدف شركت عبارت است از :
الف- گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و خدماتي در بين اقشار كم درآمد.
ب- كاهش خطرات ناشي از تمركز مالكيت دولت.
ج- تجهيز سرمايه هاي كوچك و تشويق مردم به سرمايه گذاري.
د- بهبود توزيع ثروت و درآمد.
ماده3- موضوع شركت به شرح زير مي باشد:
  الف- دريافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت، به منظور افزايش ثروت خانوارهاي ايراني و توسعه مشاركت عمومي از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت در اجراي وظايف شركت واسط.
 ب- ارائه كمك و راهنمايي به شركت ها از جمله شركت هاي سرمايه گذاري استاني به منظور پذيرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها براي فروش در بورس اوراق بهادار به منظور عرضه سهام عدالت دراين گونه شركتها.
ج- داد و ستد اوراق بهادار براي اشخاص و يا به حساب خود.
 د- جلب و جذب مشتري براي خريد سهام و ساير اوراق بهادار با رعايت قوانين و مقررات از جمله مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار.
ﻫ- راهنمايي شركت ها در مورد نحوه افزايش سرمايه و عرضه سهام و اوراق مشاركت.
و- انجام تحقيقات مالي وسرمايه گذاري وارائه خدمات و نظرات مشورتي به سرمايه گذاران اعم ازاشخاص حقيقي و حقوقي.
ز- پذيره نويسي اوراق بهادار.
ح- اداره امور سرمايه گذاري ها به نمايندگي از طرف اشخاص.
ط- دريافت هرگونه تسهيلات اعتباري از بانكها، شركتها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي مشروط به اينكه ربوي نباشد.
                    ي- انجام امور كارگزاري (اعم از مالي و غيره) براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
                    ك- انجام هر گونه عمليات و خدمات مالي، تسهيلات بازرگاني براي واحدهاي صنعتي و خدماتي اعم از دولتي و غير دولتي.
ل- انجام و ارائه هر گونه خدمات اداري و پشتيباني و ساير امور مجاز براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
                  م- دريافت هرگونه سود و عوايد ناشي از سهامي كه به موجب قرارداد از سازمان خصوصي سازي خريداري نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصي سازي از محل سود يا عوايد ناشي از آن و نگهداري ذخاير لازم بمنظور افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه پذير وتقسيم مانده سود به شركتهاي سرمايه گذاري استاني.
                 ن- انجام هرگونه فعاليت مجاز كه براي شركت مفيدو نافع و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع فعاليت شركت مرتبط باشد.
ماده4- شركت براي مدت نامحدود تشكيل شده است.
ماده5- مركز اصلي شركت در تهران مي باشد. هيأت مديره شركت موظف است در صورت تغيير مركز اصلي شركت بلافاصله مراتب را به مرجع ثبت شركتها اطلاع دهد.
انتقال مركز اصلي شركت به هر نقطه اي در ايران و تأسيس و انحلال شعب و نمايندگي ها با تصويب مجمع عمومي فوق العاده است.
بخش دوم- سرمايه و تعداد سهام :
ماده6- سرمايه شركت مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال است كه به پانصد هزار (500.000) سهم با نام هزار (1000) ريالي تقسيم شده شامل تعدادچهارصدونودونه هزارو نودوهشت (499.998) سهم متعلق به سازمان خصوصي سازي، يك (1) سهم متعلق به وزارت امور اقتصادي و دارايي و يك (1) سهم متعلق به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي باشد. سهام در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان خصوصي سازي وسازمان سرمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي وفني ايران درهرحال به عنوان سهام طبقه «الف» «ممتاز» محسوب مي شود و هر مقدار از سهام شركت كه به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار گردد از طبقه «الف» به طبقه «ب» (سهام عادي) تبديل مي شود.
نمايندگي سهام طبقه «الف» در مجامع عمومي مربوط مشتركاً به عهده نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي، مدير عامل سازمان خصوصي سازي و رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران خواهد بود.
ماده7- تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم (بانام) بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده مي باشد.
ماده8- كليه سهام شركت با نام است و طبق قوانين و مقررات مربوط تهيه و صادر مي شود و بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده (26) لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت بوده و به امضاي قلمي دو نفر از مديران شركت كه از طرف هيأت مديره تعيين مي شوند، برسد و به مهر شركت تأييد گردد.
هر يك از اوراق سهام مي تواند معرف و نماينده يك سهم يا بيشتر باشد. شركت ميتواند اوراق سهام يك سهمي، پنج سهمي، ده سهمي، يك صد سهمي و يا به هر تعداد ديگر منتشر نمايد. در مورد اوراق سهامي كه نماينده بيش از يك سهم مي باشند دارنده آن مي تواند با مراجعه به دفتر شركت تفكيك آن را بخواهد.
ماده9- شركت داراي دفتري به نام دفتر ثبت سهام خواهد بود كه در آن مشخصات و اقامتگاه دارندگان سهم و تعداد و نوع سهام آنان ثبت ميگردد. در دفتر ياد شده اقامتگاه دارندگان سهام طبق اعلام كتبي آنان ذكر مي شود و مادام كه دارندگان سهام تغيير اقامتگاه خود را كتباً به شركت اطلاع نداده اند، اقامتگاه مذكور از نظر ارسال و ابلاغ نامه ها و اخطاريه هاي شركت به دارندگان سهام معتبر خواهد بود.
ماده10- ضوابط مربوط به انتقال سهام به شرح زير مي باشد:
الف- ورقه سهم سند قابل معامله و نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت دارد.
ب- انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. مادامي كه تمامي مبلغ اسمي سهام پرداخت نشده است و انتقال در دفتر ثبت سهام به ثبت نرسيده است و به امضاي انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او نرسيده است، شركت همان صاحب سهم اول را به عنوان مالك سهام خواهد شناخت. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهم قيد و به امضا انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او خواهد رسيد.
ج- سهام شركت كارگزاري سهام عدالت منحصراً بر اساس مصوبات ستاد مركزي توزيع سهام عدالت متناسب با تعداد اعضا شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به صورت اقساط بلند مدت (حداكثر10 ساله) به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار مي گردد.
د- تملك سهام شركت قهراً متضمن قبول مواد و مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران خواهد بود.
ماده11- سهام شركت غير قابل تقسيم مي باشد، مالكين مشاع مكلفند در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند و هيچ نوع قطعه سهم منتشر نخواهد شد.
ماده12- مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها مي باشد.
بخش سوم- تغييرات در سرمايه شركت
ماده13- هر گونه كاهش در سرمايه شركت بايد با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت گيرد.
در صورت هر گونه افزايش سرمايه، حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه از سهامداران طبقه «ب» سلب مي گردد و حق‌تقدم و كليه حقوق و منافع ناشي از آن به سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده سهامدار طبقه «الف» تعلق مي گيرد.
بخش چهارم- مجامع عمومي
ماده14- در خصوص مجامع عمومي مقررات زير به طور مشترك حاكم مي باشد‌:
1-      مجمع عمومي از اجتماع دارندگان سهام يا نمايندگان قانوني آنها تشكيل مي شود و بر دو نوع است :
الف- مجمع عمومي عادي
ب- مجمع عمومي فوق العاده
2- مجامع عمومي در مركز شركت تشكيل مي شود مگر اينكه هيأت مديره محل ديگري را براي اين منظور تعيين نمايد.
3- مجامع عمومي شركت به دعوت هيأت مديره تشكيل مي گردد. دعوت مزبور در كليه موارد از طريق دعوتنامه يا نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي شود به عمل مي آيد. در آگهي دعوت بايد دستور جلسه، تاريخ و ساعت و نشاني كامل محل تشكيل جلسه قيد شود. در صورت حضور صد در صد (100%) صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها در مجامع عمومي، رعايت تشريفات مربوط به صدور دعوتنامه يا نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي نمي باشد.
4- فاصله بين نشر آگهي مزبور و تاريخ تشكيل مجمع عمومي مربوط بايد حداقل ده (10) روز و حداكثر چهل (40) روز باشد.
5- سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام براي تشكيل محمع عمومي را از هيأت مديره بخواهند و هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست (20) روز پس از دريافت تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت نمايد. در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف است كه با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد نظر را ظرف ده (10) روز پس از دريافت تقاضا دعوت نمايد. در صورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع عمومي اقدام كنند مشروط بر آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.
دستور جلسه مجمع عمومي در اين مورد منحصراً موضوع يا موضوعاتي خواهد بود كه در تقاضا نامه ذكر شده است و در اين قبيل مجامع هيأت رئيسه مجمع از بين دارندگان سهام حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.
6- تصميمات مجامع عمومي مطابق مواد (84)، (85)، (87)، (88) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت میباشد. اعتبار تصميمات مجمع عمومي مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه «الف» اصالتاً يا وكالتاً خواهد‌بود.

7- مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و منشي و دو ناظر اداره مي شود.
رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نايب رئيس هيأت مديره است. در مواردي كه انتخاب يا عزل هيأت مديره در دستور جلسه مجمع عمومي باشد رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين دارندگان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است دارنده سهم نباشد.
8- هر گاه در مجمع عمومي تمام موضوع مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصميم واقع نشود هيأت رئيسه مي تواند با تصويب مجمع اعلام تنفس نموده و تاريخ انعقاد جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند براي تمديد جلسه احتياج به دعوت و آگهي مجدد نيست ودرجلسات بعد با همان حد نصاب قبلي اتخاذ تصميم خواهد شد.
9- مجمع عمومي فقط درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميم خواهد گرفت. در مواقعي كه كليه دارندگان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند راجع به كليه موضوعاتي كه در جلسه مطرح مي شود مي توان اتخاذ تصميم نمود.
10- از مداركات و تصميمات مجامع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم مي شود كه به امضا هيأت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي شود. در مواردي كه تصميمات مذكور متضمن يكي از موارد زير باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت به اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارسال گردد.
الف- انتخاب و يا عزل هيأت مديره و يا بازرس با ذكر مدت مأموريت آنها
ب- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
ج- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه
د- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن
ﻫ- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه بايد كليه آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج شود.
11- در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدارك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور صاحب سهم است. تأييد مدارك به عهده رئيس مجمع مي‌باشد.
12- كليه صاحبان سهام يا نمايندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود مي توانند در كليه مجامع عمومي حضور بهم رسانند و براي هر يك سهم يك رأي خواهند داشت.
13- هرگاه سهامداران اوليه شركت سهام خود را به ديگران انتقال دهند سهامداران بعدي وقتي واجد شرايط جهت حضور و رأي در مجامع عمومي شناخته مي شوند كه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها طبق ماده (10) اين اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد.
14- مجامع عمومي اي كه طبق مقررات و اساسنامه حاضر تشكيل گردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين الزام آور مي باشد.
ماده15- مجمع عمومي عادي موظف به اجراي ضوابط زير مي باشد:
1-       مجمع عادي سالانه شركت بايد ظرف چهار ماه از تاريخ انقضا سال مالي شركت و به دعوت هيأت مديره براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت تشكيل شود. چنانچه هيأت مديره مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس شركت مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايد.
2-       هيأت مديره و همچنين بازرس شركت مي تواند در مواقع لازم مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي يا در دعوتنامه قيد شود.
3-       مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه در صلاحيت مجمع مؤسس و فوق العاده است تصميم بگيرد و از جمله بدون قيد انحصار اتخاذ تصميم درباره موارد زير در صلاحيت مجمع عمومي عادي است:
الف- رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه شركت پس از قرائت گزارش بازرس قانوني و حسابرسان و اتخاذ تصميم لازم اعم از تصويب يا رد يا تصحيح حسابها.
ب- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود و يا اندوخته ها بين دارندگان سهام و تعيين موقع و يا اندوخته ها بين دارندگان سهام و تعيين موقع و محل پرداخت آن به پيشنهاد هيأت مديره و با توجه به ماده (90) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
ج- تخصيص سود به اندوخته ها علاوه بر اندوخته هاي قانوني به پيشنهاد هيأت مديره.
د- تعيين ميزان حقوق و پاداش اعضا هيأت مديره و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
ﻫ- نصب و عزل و يا انتخاب مجدد مديران و بازرس.
و- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج شود.
ز- تعيين حق حضور اعضا غير موظف هيأت مديره.
ح- اتخاذ تصميم در مورد هر موضوعي كه در دستور جلسه قرار داشته و در صلاحيت مجمع باشد.
ماده 16- مجمع عمومي فوق العاده موظف به اجراي ضوابط زير است:
1-             اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شركت است.
الف- پيشنهاد هر گونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه شركت و ارايه آن به هيأت وزيران جهت تصويب.
ب- كاهش يا افزايش سرمايه و نحوه آن به پيشنهاد هيأت مديره.
ج- انحلال شركت.
د- اخذ تصميم درباره تمام موضوعاتي كه در حدود صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
2- تعهدات صاحبان سهام غير قابل افزايش مي باشد مگر آنكه مورد تصويب صد درصد (100%) صاحبان سهام قرار گيرد. تابعيت شركت غير قابل تغيير است.
بخش پنجم- هيأت مديره – مدير عامل – بازرس
ماده 17- هيأت مديره موظف به انجام اقدامات زير است :
1-        شركت به وسيله هيأت مديره اي مركب از حداقل 3 و حداكثر5 نفر كه از طرف مجامع عمومي عادي براي مدت حداكثر دوسال و از بين دارندگان سهام انتخاب مي شوند، اداره خواهند شد.
2-        هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره بايد در مدت تصدي خود حداقل يك (1) سهم از سهام شركت را به عنوان وثيقه در‌مقابل خسارات وارد شده كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً به شركت وارد شود طبق قوانين مربوط نزد شركت به وديعه بسپارند. سهام ياد شده غير قابل انتقال است و مادام كه مدير مربوط مفاصا حساب دوره تصدي خود را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت باقي خواهد ماند.
3-      در صورت انقضا مدت مأموريت هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهد بود.
4-       تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره براي همان دوره مالي است.
ماده 18- جلسات هيأت مديره به ترتيب زير تشكيل و اداره خواهد شد :
1-       هيأت مديره در اولين جلسه خود ظرف يك (1) هفته بعد از تصميم مجمع عمومي عادي كه هيأت مديره را انتخاب كرده است، منعقد خواهد شد و از بين اعضا هيأت مديره يك (1) نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشد به اكثريت نسبي حاضرين در جلسه انتخاب مي نمايد.
2-       هيأت مديره يك نفر از بين خود و يا خارج از هيأت مديره را به سمت دبير تعيين مي‌كند.
3-       مدت رياست رئيس و نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود.رئيس و نايب رئيس و دبير قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود و در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضا هيأت مديره يك نفراز اعضا حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد.
4-اداره جلسات هيأت مديره و دعوت مجامع عمومي از وظايف رئيس و در غياب وي به عهده نايب رئيس هيأت مديره است.
5-       هيأت مديره در مواقعي كه خود معين مي كند به طور هفتگي، هر دو(2) هفته يا ماهيانه به دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس و يا دو(2) نفر از اعضاي هيأت مديره يا به دعوت مدير عامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد شد.
6-       براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش از نصف اعضا هيأت مديره لازم است.
7-       تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي گردد. مدير عامل نيز در جلسات هيأت مديره شركت مي نمايد و در صورتي كه عضو هيأت مديره نباشد حق رأي ندارد.
8-       جلسات هيأت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده است تشكيل خواهد شد.
9-       براي هر يك از جلسات هيأت مديره، صورتجلسه‌اي با رعايت ماده (123) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از طرف دبير تهيه خواهد شد نام اعضا هيأت مديره حاضر و غايب و خلاصه مذاكرات و تصميمات متخذه با قيد تاريخ ذكر مي گردد هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او بايد در صورتجلسه قيد شود.
10-       صورتجلسات هيأت مديره بايد حداقل به امضاي اكثريت هيأت مديره حاضر در جلسه برسد. صورتجلسات هيأت مديره بايد داراي شماره مسلسل بوده و در دفتر شركت بايگاني شود.
ماده 19- اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير مي باشد :
1-       هيأت مديره نماينده قانوني و تام الاختيار شركت درحدود مقررات اين اساسنامه مي‌باشد و براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات تام و نامحدود است. موارد زير از جمله اختيارات هيأت مديره مي باشد :
الف- نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
ب- عقد هر گونه قرارداد و تغيير و تبديل آن راجع به خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و سرمايه گذاريها و مناقصه ومزايده وغيره كه جزو موضوع شركت باشد و بطور كلي انجام كليه معاملات و عملياتي كه با موضوع شركت بطور مستقيم يا غير مستقيم ارتباط داشته باشد.
 ج- نصب و عزل مأمورين و كاركنان شركت و تعيين شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفيع آنان و تعيين ساير شرايط استخدامي و معافيت و خروج از خدمت، مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د- تهيه بودجه سرمايه اي و جاري شركت جهت تصويب مجمع عمومي.
ﻫ- تصويب آئين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مدير عامل.
و- اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديد نظر در رأي صادر شده يا اجراي آن.
ز- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون.
ح- افتتاح حساب به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات و استفاده از آن به نام شركت و انسداد آنها.
ط- واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)
ي- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوهات در صندوقهاي دولتي و خصوصي و بانكها و استرداد آنها.
ك- رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غير منقول و فك آنها ولو كراراً
ل- تعهد،ظهرنويسي،قبولي و پرداخت وواخواست اوراق تجارتي.
م- رهن اموال شركت نزد بانكها و مؤسسات اعتباري به نفع شخص ثالث و تضمين و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمين نزد بانكها و مؤسسات اعتباري.
ن- خريد يا احداث هر گونه ساختماني كه مورد نياز شركت باشد.
س- اقامه هر گونه دعوي، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوي مطروحه اعم از حقوقي و كيفري در هر مرحله كه باشد و انتخاب وكيل و وكيل در توكيل ولو كراراً با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2- هيأت مديره مجاز است قسمتي از اختيارات خود را به يك (1) يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره واگذار نمايد اختيارات محوله توسط هيأت مديره قابل انتقال و يا واگذاري به ديگري نيست مگر با تصويب هيأت مديره.
ماده20- هيأت مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضا خود يا از خارج به عنوان مدير عامل شركت انتخاب كند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين نمايد. هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات مندرج در بند «1» ماده «19» اين اساسنامه را با حق توكيل و توكيل با حق عزل وكيل به مدير عامل تفويض نمايد.
در صورتي كه مدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود. نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيأت مديره به اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.هيأت مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.
ماده 21- كليه چكها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شركت با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و مهر شركت و در غياب مدير عامل با امضاي رييس و يكي از اعضا هيأت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود. هيچ يك از دارندگان امضا اجازة حق واگذاري امضاي خود به ديگري را ندارد مگر به تصويب هيأت مديره.
در مورد اسنادي كه با دو امضاء معتبر مي باشد هيچ كس نمي تواند به تنهايي اصالتاً و وكالتاً يا با وكالت از دو (2) نفر آنها را امضاء كند.
كليه مكاتبات عادي و اداري با امضاي مدير عامل و يا كساني كه از طرف مدير عامل حق امضا دارند صادر مي گردد.
تبصره- در صورتي كه سهامداران دولتي بيش ازپنجاه (50%) سهام شركتها را دارا باشند كليه چكها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذيحساب يا نماينده مجاز وي نيز خواهد رسيد.
بخش ششم- بازرس
ماده 22- بازرس طبق قوانين و مقررات مربوط و براي يك (1) سال تعيين مي شود و تعيين مجدد وي بلامانع است. وظايف بازرس طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

بخش هفتم- سال مالي، حسابها و ترازنامه، سود و زيان اندوخته قانوني
ماده 23- سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد.
ماده24- هيأت مديره بايد طبق ماده (137) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش (6) ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و ديون شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد. هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده (232) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و حداقل بيست (20) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس قرار دهد تا پس از رسيدگي به گزارش بازرس به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده 25- سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل از همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاك و ذخيره ها.
سودقابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل (حداكثر تا يك سوم خالص زيان) واندوخته قانوني وساير اندوخته هاي اختياري و پاداش هيأت مديره كه مجمع عمومي با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت تعيين نموده است بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.
 مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي دوره عملكرد و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه در هر صورت نبايد از ده (10) درصد كل سود ويژه ساليانه كمتر باشد براي تقسيم بين دارندگان سهام تخصيص مي دهد.
بخش هشتم- انحلال و تصفيه و مقررات پيش بيني نشده
ماده 26- انحلال و تصفيه شركت طبق لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عمل مي آيد و منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و پس از تصوية سهام دولت مي باشد.
ماده 27- مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 28- اين اساسنامه مشتمل بر 28 ماده مي باشد و در وزيران و جايگزين اساسنامه قبلي شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)، موضوع تصويب‌نامه شماره 8147/ت 34484ﻫ  مورخ 9/2/1385 مي گردد. هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه با پيشنهاد مجمع عمومي فوق العاده شركت و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

مشخصات سهام داران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index | Users |about |Contact | Services | News | Upload | Sign
Caspianpardazesh.ir — طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین