logo
 
شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان مازندران
 
  ورود درباره ما گالری تصاویر تماس با ما آرشیو اخبار معرفی مدیران صفحه اصلی
 
 
سازمان خصوصی سازی
آموزش بورس در20 دقیقه
ده نکته ای که هر سهامدار باید بداند
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
انواع هفتگانه ریسک


 

4-شيوه هاي قيمت گذاري سهام شركتها

مصوبه شماره 83718/ت 34699ﻫ مورخ   28/12/1384

 

                  شيوه هاي قيمت گذاري سهام شركت هاي قابل واگذاري
  

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 52204 مورخ 13/12/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده‌(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- تصويب نمود‌:

متن زير به عنوان ماده (6) به آئين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران –مصوب1383- موضوع تصويب نامه شماره 29203/ت33099ﻫ مورخ 11/5/1384 اضافه مي گردد و شماره مواد بعدي متناسب با اصلاح مذكور اصلاح مي گردد :
ماده 6- قيمت سهام شركت هاي مورد واگذاري در چارچوب سهام عدالت حسب نوع شركت به ترتيب زير مي باشد :
الف- قيمت سهام شركت هاي مادر تخصصي عبارت است از حقوق صاحبان سهام پس از كسر ارزش دفتري سرمايه گذاريها، به علاوه ارزش روز سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در ساير شركت ها كه مطابق جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است تعيين مي شود.
ب- قيمت سهام ساير شركت ها مطابق روشهاي مندرج در جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت به استثناء رديفهاي4-1 ، 3 و 4، تعيين مي گردد.
تبصره- سازمان خصوصي سازي مكلف است قيمت سهام شركتهاي مورد واگذاري موضوع اين ماده را تعيين و براي تصويب به هيأت عالي واگذاري ارايه نمايد.»


        شيوه هاي تعيين قيمت سهام شركتهاي مورد واگذاري در چارچوب سهام عدالت

رديف
اصلي

شرح

رديف فرعي

وضعيت شركت

روش تعيين قيمت سهام

 

 

 1

 

 

شركتهاي بورسي

 

1-1

نماد معاملاتي در بورس باز باشد

معادل آخرين قيمت تابلوي بورس در روز قبل از تصويب واگذاري توسط هيأت عالي واگذاري

2-1

نماد معاملاتي شركت كمتر از 6 ماه بسته باشد

معادل آخرين قيمت تابلوي بورس

3-1

نماد معاملاتي شركت بيش از 6 ماه بسته باشد (شركتهاي سود ده)

همانند رديف (2) اصلي زير محاسبه مي گردد.

4-1

نماد معاملاتي شركت بيش از 6 ماه بسته باشد (شركتهاي زيان ده)

همانند رديف (3) اصلي زير محاسبه مي گردد.

 

 

2

شركتهاي سود ده غير بورسي و سود ده بورسي كه نماد آنها بيش از 6 ماه بسته باشد.

 

 

حاصل تقسيم ميانگين سود قبل از كسر ماليات سه سال آخر سال قبل از واگذاري يا سود سال آخر (هر كدام كه بيشتر باشد) بر نرخ سود مورد انتظار معادل 20 درصد، بعلاوه ارزش دفتري طرحهاي قبل از بهره برداري و افزايش سرمايه در سال واگذاري مشروط بر اينكه از محل آورده نقدي يا مطالبات صاحبان سهام باشد.شيوه هاي تعيين قيمت سهام شركتهاي مورد واگذاري در چارچوب سهام عدالت _ ادامه

رديف
اصلي

شرح

رديف فرعي

وضعيت شركت

روش تعيين قيمت سهام

 

 

3

شركتهاي زيان ده غيربورسي و زيان ده بورسي كه نماد معاملاتي آنها بيش از 6 ماه بسته باشد.

 

1-3

شركتهايي كه سه سال آخر قبل از سال واگذاري زيان ده باشند

معادل ارزش دفتري سهام در آخرين سال مالي سال قبل از واگذاري، مشروط بر اينكه مثبت باشد. در غير اين صورت صفر منظور شود.

 

2-3

شركتهايي كه يك يا دو سال از سه سال آخر قبل از سال واگذاري زيان ده بوده اند.

حاصل تقسيم ميانگين سود و زيان قبل از كسر ماليات سه سال قبل از سال واگذاري (مشروط بر اينكه مثبت باشد) بر نرخ سود مورد انتظار معادل 5/16 درصد و چنانچه ميانگين مزبور منفي باشد هماند رديف 1-3 عمل گردد.

 

4

شركتهاي قبل از بهره برداري

 

1-4

شركتهاي قبل از بهره برداري و يا شركتهايي كه كمتر از 1 سال از تاريخ بهره برداري آنها سپري شده باشد.

معادل ارزش دفتري سهام

 

مشخصات سهام داران
 

 

Index | Users |about |Contact | Services | News | Upload | Sign
Caspianpardazesh.ir — طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین